Privacy statement

Versie 2018-1

Met dit privacy statement willen we je graag duidelijk informeren over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken bij onze bedrijfsvoering. Het privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Het meest actuele privacy statement vind je altijd op onze website.

TOP (Interim) Bouwmanagement is een bouwmanagementbureau voor Totaal Ondersteuning Proces-, projectmanagement in de bouwbranche. TOP Bouwmanagement verwerkt (persoons) gegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als verwerker.

Gebruiker

De gebruiker (opdrachtgever) van TOP Bouwmanagement beslist welke persoonsgegevens in onze adminstratie mogen worden ingevoerd. De gebruiker is daarom verantwoordelijk voor de juiste grondslagen en doelstellingen en andere vereisten volgend uit de AVG.

Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens (verwerking)
In dit privacy statement leggen wij uit welke (persoons)gegevens wij verwerken.

Onze diensten

Bij het aanbieden en uitvoeren
 van onze diensten kunnen de volgende algemene (persoons)gegevens ingevuld worden.

a.    Bedrijfsnaam, initialen, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres

Onze dienstverlening

Wij verwerken de volgende (persoons)gegevens:

a.    Indien een organisatie onze diensten wil afnemen verwerken wij de naam en contactgegevens van de aanvrager om de aanvraag in behandeling te nemen en te beoordelen. Om een overeenkomst af te sluiten verwerken wij de naam en contactgegevens van de directie/gemachtigde personen.
b.    TOP (Interim) Bouwmanagement verwerkt van haar relaties (opdrachtgevers, klanten, leveranciers, derden) de naam en contactgegevens van contactpersonen. TOP (Interim) Bouwmanagement verwerkt deze gegevens om contact op te nemen met deze partijen, vragen te beantwoorden, een overeenkomst uit te voeren.
c.    Indien TOP (Interim) Bouwmanagement trainingen verzorgt verwerkt TOP (Interim) Bouwmanagement wie deelneemt aan deze trainingen en de contactgegevens. TOP (Interim) Bouwmanagement verwerkt deze gegevens om de deelnemers van informatie te voorzien voor- of na de training.
d.    Om onze website te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan kan TOP (Interim) Bouwmanagement persoonsgegevens verwerken of via het systeem monitoren.
e.    Wanneer contact wordt opgenomen met TOP (Interim) Bouwmanagement via e-mail of per telefoon kan verwerking van (persoons)gegevens (zoals naam en contactgegevens) plaatsvinden.

f.    Bij gebruik van onze website verwerkt TOP (Interim) Bouwmanagement een aantal gegevens om de website te verbeteren en deze technisch te beheren.  TOP (Interim) Bouwmanagement verwerkt deze gegevens voor het doel om onze  website te beheren en te verbeteren en gebruik te analyseren. TOP (Interim) Bouwmanagement gebruikt hiervoor ook cookies, Google Analytics en overige tools in onze website. TOP (Interim) Bouwmanagement kan hiervoor het IP-adres van het apparaat, de bezochte web- en/of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die je gebruikt, de duur van een bezoek of sessie verwerken.
g.    In onze administratie en facturatie kunnen wij namen en contactgegevens van contactpersonen verwerken. Dit doen wij zodat met de juiste personen contact kan worden opgenomen aangaande administratie en facturatie.
h.    TOP (Interim) Bouwmanagement is actief op social media, indien via deze kanalen contact met TOP (Interim) Bouwmanagement wordt gezocht kan TOP (Interim) Bouwmanagement de naam en contactgegevens verwerken zoals de social ID om contact op te nemen om vragen te beantwoorden of om te reageren op een opmerking.

Delen wij (persoons)gegevens met derden?

TOP (Interim) Bouwmanagement verkoopt of verhuurt geen (persoons)gegevens aan derden. Bij het verrichten van de dienstverlening kan het noodzakelijk zijn dat TOP (Interim) Bouwmanagement voor de verwerking derden inschakelen.

TOP (Interim) Bouwmanagement zal verder alleen gegevens met derden delen indien TOP (Interim) Bouwmanagement dat op grond van een wettelijk voorschrift verplicht is, of wanneer gebruiker toestemming heeft gegeven of wanneer doorgifte van gegevens noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening.

(Persoons)gegevens worden door TOP (Interim) Bouwmanagement grotendeels doorgegeven binnen de EU. Indien buiten de EU doorgifte plaatsvindt, wordt zorggedragen dat de verwerker een passend beschermingsniveau heeft, zoals verplicht gesteld in de AVG.

Beveiliging

TOP (Interim) Bouwmanagement treft voldoende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn passend, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de specifieke risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van (persoons)gegevens te voorkomen.

Bewaren van gegevens

TOP (Interim) Bouwmanagement verwerkt bij de uitvoering van haar dienstverlening (persoons)gegevens namens de opdrachtgever/gebruiker. Het is aan opdrachtgever om TOP (Interim) Bouwmanagement de opdracht te geven (persoons)gegevens te verwijderen. Bij overige facetten van de dienstverlening zal TOP (Interim) Bouwmanagement (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel bewaren.

Voor de uitvoering van de dienstverlening verwerkt TOP (Interim) Bouwmanagement de gegevens van contactpersonen van de opdrachtgevers, TOP (Interim) Bouwmanagement zal deze gegevens bewaren zolang de overeenkomst voortduurt en daarna zolang commercieel redelijk is.

Privacy rechten

Gebruiker en/of opdrachtgever is verantwoordelijke conform de AVG en daardoor verantwoordelijk voor het effectueren van de rechten die de AVG-betrokkenen doet toekomen door gebruikmaking van onze diensten en/of website. TOP (Interim) Bouwmanagement zal haar medewerking verlenen tot het afhandelen van verzoeken omtrent inzage, correctie of verwijdering, aanvulling en rectificatie, vergetelheid en dataportabiliteit van (persoons)gegevens.

Betrokkene kunnen bij verwerkingen die door TOP (Interim) Bouwmanagement plaatsvinden als verantwoordelijke verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, aanvulling en rectificatie, vergetelheid en dataportabiliteit, of bezwaar richten aan hvos@topbouwmanagement.nl, of per post. We verwerken aanvragen binnen vier weken. Bij een aanvraag dient de aanvrager zich te legitimeren, dat kan door het toezenden van een kopie ID waarbij onherkenbaar mag zijn gemaakt: de foto, nationaliteit, documentnummer en BSN. Indien een verzoek onredelijk is, mag het verzoek geweigerd worden of er kunnen administratiekosten in rekening gebracht worden.

TOP (Interim) Bouwmanagement
Moederkruid 36
5442 EG Gemert
KvK 67747388
hvos@topbouwmanagement.nl